REGULAMIN KONKURSU „Zdarzyło się w podróży…”

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Zdarzyło się w podróży…” jest Blue Sky Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000054368, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs „Zdarzyło się w podróży…”, zwany dalej Konkursem, rozpoczyna się dnia 10 lipca 2014 r. i trwa do dnia 24 lipca 2014 r. i dotyczy zdjęcia zrobionego przez Uczestnika w trakcie swojej podróży.
1.3. W sprawie Konkursu Uczestnik może kontaktować się tylko i wyłącznie z Organizatorem w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin

2.1. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
2.3. Treść Regulaminu będzie dostępna w serwisie http://blog.bluesky.pl na stronie dedykowanej http://blog.bluesky.pl/regulamin-konkursu-zdarzylo-sie-w-podrozy.
2.4. Uznaje się, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami oraz zaakceptował Regulamin w momencie wysłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.1.1. Regulaminu.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyśle na adres email facebook@bluesky.pl wiadomość (Pracę Konkursową) zawierającą następujące informacje:

3.1.1. Zdjęcie, które dokumentuje niezwykłą lub zabawną przygodę lub nieoczekiwaną sytuację w podróży Uczestnika.
3.1.2. Krótki opis zdarzenia (do 400 znaków).
3.1.3. Klauzulę: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu, dostępny pod adresem: http://blog.bluesky.pl/regulamin-konkursu-zdarzylo-sie-w-podrozy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych i materiałów na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.”.
3.1.4. Klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikację przesłanego zdjęcia i opisu zdarzenia w serwisach internetowych Organizatora.”
3.1.5. Imię i Nazwisko Uczestnika.
3.1.6. W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs Zdarzyło się w podróży.

3.2. Wysłanie Pracy Konkursowej na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem zdjęcia i wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia na Stronie Konkursowej. Uczestnik poświadcza także że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej i że przysługują mu do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie. Uczestnik oświadcza również, że Praca Konkursowa jest pozbawiona wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych w serwisach internetowych Organizatora i zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką ich egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału jak i kopii; rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. Uczestnik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora (również komercyjne) oraz na tworzenie utworów zależnych (w szczególności tłumaczenie, streszczenie, skrócona wersja lub inne modyfikacje i przekształcenia). Uczestnik wyraża także zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji.
3.3. Treści niezgodne z prawem, treści rasistowskie, seksistowskie, obrażające innych Uczestników Konkursu, pornograficzne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę oraz godzące w wizerunek Organizatora będą niezwłocznie usuwane przez administratora i bezapelacyjnie wykluczą Uczestnika z Konkursu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda

4.1. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 (trzej) uczestnicy, którzy przesłali Pracę Konkursową (wiadomość o której mowa w pkt. 3).
4.2. Nagrodą w Konkursie są 3 bilety na loty operowane przez linie lotnicze Lufthansa, w których pierwszy odcinek podróży odbywa się na trasie Lublin – Frankfurt, a cała podróż kończy się przed 15 grudnia 2014:

4.2.1. Za I miejsce nagrodą jest jeden bilet w obie strony na połączenie międzykontynentalne w klasie ekonomicznej (wszystkie odcinki lotu operowane przez linie lotnicze Lufthansa),
4.2.2. Za II miejsce nagrodą jest jeden bilet w obie strony na połączenie europejskie w klasie ekonomicznej (wszystkie odcinki lotu operowane przez linie lotnicze Lufthansa),
4.2.3. Za III miejsce nagrodą jest jeden bilet w obie strony na połączenie do Niemiec w klasie ekonomicznej (wszystkie odcinki lotu operowane przez linie lotnicze Lufthansa),
4.2.4. Do każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11 % wartości otrzymanej nagrody, która zostanie przeznaczona na podatek dochodowy od wygranych w Konkursie (nie zostanie wydana Zwycięzcy).

4.3. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród nadesłanych Zdjęć, Komisja Konkursowa (Redakcja Blog Blue Sky Travel) ustali Ranking Zwycięzców, segregując prace od najciekawszej i zabawnej do najbardziej pospolitej, wybierze 3 najlepsze Prace Konkursowe, których autorów – Zwycięzców nagrodzi Nagrodami określonymi w pkt. 4.2
4.4. Zwycięzca konkursu może dokonać rezerwacji na wybrane połączenie samodzielnie przez stronę www.bluesky.pl lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta zgodnie z regulaminem serwisu www.bluesky.pl. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 15 października 2014 r. Bilety muszą zostać wystawione najpóźniej do 30 października 2014 r. (Dotyczy to również dopełnienia przez Zwycięzcę formalności urzędowych związanych z pobytem w kraju docelowym przed terminem wystawienia biletu, a w tym w szczególności wszystkich informacji o podróżnym, o które poprosi Konsultant w trakcie procesu obsługi Zgłoszenia.) W przypadku rezygnacji z wystawionych biletów, nagroda przepada.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 lipca 2014 roku w serwisie http://blog.bluesky.pl na stronie dedykowanej http://blog.bluesky.pl/konkurs-zdarzylo-sie-w-podrozy.
4.6. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę rzeczową.
4.7. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości email na adres Zwycięzcy podany w procesie rezerwacji połączenia lotniczego.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany.
4.9. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
4.10. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 7 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, uznaje się, że Organizator dołożył wszelkich starań w celu skontaktowania się z takim Uczestnikiem i zwalnia się Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu nie wypełnienia swoich zobowiązań w stosunku do takich Uczestników Konkursu. W takim przypadku uznaje się czynności Organizatora wymagane Regulaminem za dokonane. W przypadku opisanym w niniejszym Ustępie Nagroda przepada na rzecz Organizatora, który zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnej osobie z Rankingu Zwycięzców.
4.11. Zwycięzcy mogą złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.12. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody kolejnej osobie z Rankingu Zwycięzców.
4.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Zwycięzcy pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu, a także warunkami określonymi w przepisach prawa. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych warunków powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
4.14. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu Zwycięzców w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z przebiegiem Konkursu lub niniejszym Regulaminem, Komisja Konkursowa (Redakcja Blog Blue Sky Travel) wyda w tym zakresie decyzję rozstrzygającą. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają dalszej weryfikacji.
4.15. W przypadku wygrania i przyjęcia Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest przed odebraniem nagrody przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych.
4.16. Uczestnik oświadcza, że znane mu są zasady odpowiedzialności podatkowej wynikającej z otrzymanego przychodu w postaci nagród i innych nieodpłatnych świadczeń.
4.17. Wydanie nagród Zwycięzcą Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.17.1. Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu, prześle na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu wezwanie do podania:

4.17.1.1. adresu zamieszkania,
4.17.1.2. danych koniecznych do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Zwycięzcy Nagrody.

4.17.2. Organizator przyjmuje, iż Zwycięzca to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, od której należy pobrać i odprowadzić 10% podatku od otrzymanej nagrody rzeczowej i pieniężnej. Organizator zobowiązany jest do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody i przekazaniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie pobrany z kwoty nagrody pieniężnej, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
4.17.3. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody jeśli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie poda wskazanych powyżej informacji oraz nie wpłaci należnej kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy będą mogli składać na piśmie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora w czasie trwania Konkursu, oraz 7 dni po jego zakończeniu.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi i przekazane pisemnie Uczestnikowi.

6. Dane osobowe

6.1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przebiegu Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6.2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska w sposób przewidziany dla ogłoszenia wyników Konkursu.
6.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Rankingu Zwycięzców.
7.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.
7.5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy na drodze negocjacji.
7.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook.com. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Informacje udzielane przez Uczestników są udzielane Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje podane w Konkursie będą wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
7.7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; udział przez Uczestników w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza w sposób wynikający z niewłaściwego jego zrozumienia; utrudnienia lub niestawiennictwo Zwycięzcy po odbiór Nagrody we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.
7.8. W przypadku błędów drukarskich, produkcyjnych bądź innych, związanych z produkcją i zadrukowaniem materiałów promocyjnych, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wykraczającej poza wartość Nagród.
7.9. Organizator zastrzega, iż w przypadku nastąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej oraz w przypadku likwidacji, bankructwa Organizatora, lub innej formy niewypłacalności Organizatora, których Organizator nie mógł przewidzieć, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego Konkursu i realizacji zobowiązań z nich wypływających co powoduje uchylenie wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu a Uczestnikom Konkursu w tym Zwycięzcy i uprawnionym do Nagród nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
7.10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
7.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7.12. Spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według ustawy.

, , ,

Nikt jeszcze nie skomentował.

Dodaj komentarz