Ozdrowieńcy powracający do Polski będą zwolnieni z testów i kwarantanny

W świetle nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca br., ozdrowieńcy, którzy poddali się samoizolacji lub byli hospitalizowani z powodu zakażenia COVID-19 i dysponują odpowiednią dokumentacją, są automatycznie zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Nie muszą także okazywać negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Niniejsze przepisy weszły w życie z dniem 11 marca br.

Przypomnijmy, że do środy, z obowiązkowej kwarantanny ( po powrocie do kraju) były zwolnione osoby, które podczas przekraczania granicy były w stanie przedłożyć stosowne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Drugim możliwym wariantem było przedstawienie ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Takowy test musiał być wykonany na przestrzeni 48 godzin przed wylotem.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

2) w § 3: a) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) pkt 19 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”;

Ozdrowieńcy z pewnością się ucieszą 😉

Dodaj komentarz